Výzva k podání nabídky pro VZMR – Multimediální učebna v ZŠ Mánesova, Stříbro

Jako zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu vyhlašujeme v souladu s ustanovením § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, za účelem zjištění cen obvyklých v místě plnění a v zájmu uzavřít o předmětné zakázce smlouvu, následující poptávku na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu.

Název zakázky: Multimediální učebna v ZŠ Mánesova, Stříbro

1. Zadavatel:
Základní škola Stříbro, Mánesova 485, p. o.
349 01 Stříbro, Mánesova 485
Zastoupený ředitelem Mgr. Václavem Peteříkem
IČ: 70937605
374 622 406, 723 363 435     zs-manesova@iol.cz

2. Předmět zakázky:
Oprava učebny – příprava pro instalaci vybavení multimediální učebny dle specifikace v příloze A
Multimediální učebna – vybavení dle specifikace v příloze B
Rozměry učebny dle přílohy C

3. Požadavky:
Nabídku zpracujte formou krycího listu, ve kterém se vyjádříte ke všem požadavkům a uvedete nabídkovou cenu v souladu s bodem 6. této výzvy. Přílohou dopisu budou doklady požadované v bodě 5. této výzvy.

4. Termín a místo plnění:
Místem plnění je Základní škola Stříbro, Mánesova 485, p. o., Mánesova 485, 349 01 Stříbro, učebna v přístavbě (nad bývalou kotelnou).
Počáteční termín je stanoven na 1.6.2020, konečný termín předání díla na 21.8.2020

5. Požadavky na splnění kvalifikace:
K prokázání základních kvalifikačních předpokladů doloží uchazeč čestné prohlášení že:

  • nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání
  • vůči jeho majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurz zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující, nebo byla zavedena nucená správa podle zvláštních předpisů
  • není v likvidaci

Profesní kvalifikační požadavky:
Uchazeč doloží:

  • výpis z obchodního rejstříku, či jiné evidence (živnostenský list, výpis z živnostenského rejstříku)
  • návrh kupní smlouvy, která bude např. formou přílohy obsahovat rozepsané jednotkové ceny zboží a prací dle specifikace v přílohách A a B této výzvy
  • uvedení minimálně jednoho subjektu, u kterého byla realizována podobná zakázka, tj. rekonstrukce a vybavení (multimediální) učebny

6. Požadavky  na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny :
Nabídková cena bude uvedena v Kč a bude zpracována v členění: Nabídková cena bez DPH, DPH, nabídková cena včetně DPH. Podkladem pro stanovení nabídkové ceny bude oceněný položkový rozpočet ve struktuře dle příloh.
Nabídková cena bude v předpokládané hodnotě 1 300 000,- Kč bez DPH

7. Platební podmínky:
Platba po předání díla bez závad a nedodělků na základě faktury se 14 – denní splatností. Zadavatel neakceptuje zálohové platby.

8. Lhůta pro podání nabídky:
Lhůta pro dodání nabídek končí 6.3.2020 v 15 00 hodin.

9. Způsob podávání nabídek:
Nabídky se podávají v písemné formě osobně nebo doporučeně poštou, na adresu ZŠ Stříbro, Mánesova 485, 349 01 Stříbro, v uzavřených obálkách označených „Výběrové řízení –  Multimediální učebna v ZŠ Mánesova, Stříbro – neotvírat“ a jménem uchazeče. Obálky musí být na uzavření opatřeny razítkem, případně podpisem uchazeče.
Nabídky musí být do skončení lhůty pro podání nabídek doručeny zadavateli – poštou doporučeně  nebo osobně do kanceláře školy v pracovních dnech od 7,00 do 15,00 hodin.

10. Kritéria hodnocení nabídek:
Vyhodnocení nabídek provede hodnotící komise.
Kritéria jsou uvedena v sestupném pořadí podle významu, který jim zadavatel přisuzuje:

  1. Cena – 80%
  2. Záruční doba (prodloužená) v řádu měsíců – 10%
  3. Reakční doba v případě reklamace v řádu dnů – 10%

11. Další podmínky:
Zadavatel si vyhrazuje právo změnit, případně zrušit podmínky tohoto výběrového řízení. Změna bude oznámena stejným způsobem jako tato výzva. Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s žádným zájemcem a nevracet podané nabídky.

Ve Stříbře dne 18.2.2020

S pozdravem
Mgr. Václav Peteřík, ředitel školy