Projekt „Školní poradenské pracoviště“

Tento projekt byl spolufinancován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Díky financím z Evropského sociálního fondu působil na škole školní psycholog v rámci projektu VIP – Kariéra.

Projekt VIP Kariera skončil a po krátkém překlenovacím období byl zahájen nový, dvouletý projekt s názvem Rozvoj školních poradenských pracovišť – Vzdělávání – Informace – Poradenství II,který byl spolufinancovaný Evropským sociálním fondem z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státním rozpočtem ČR.

Tento projekt řešil poradenskou podporu pro žáky školy, včetně žáků se speciálními potřebami a žáků ohrožených předčasným odchodem ze vzdělávání. Služba byla také poskytována rodičům žáků a pracovníkům školy.

Projekt byl zaměřen na systém školních poradenských služeb, na poskytování včasné diagnostiky a intervenční péče v oblasti rizikového chování, na přístupu k řešení neprospěchu, záškoláctví, šikany, agresivního chování a znevýhodnění ve vztahu ke vzdělávání a prevenci předčasného odchodu ze vzdělávání.

Od 1. 1. 2012 navazuje na předchozí projekt Rozvoj a metodická podpora poradenských služeb (RAMPS –VIP III). Tento projekt trvá dva roky a nadále umožňuje služby školního psychologa v rámci školního poradenského pracoviště, nově zajišťuje metodickou podporu dalším školským poradenským zařízením (PPP, SPC, SVP) pedagogickým centrům a střediskům výchovné péče).

Ukončen byl také projekt RAMPS – VIP III.Školní psycholog však působí nadále díky Rozvojovému programu MŠMT na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků – specialistů ve školských poradenských zařízeních v roce 2014, č. j. MSMT – 9621/2014-2. Tento program je v platnosti od 1.6. do 31.12.2014.“

Projekt RAMPS III byl ukončen, avšak školní psycholog na škole působí nadále díky Rozvojovým programům na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů, které vypisuje MŠMT.

Aktuální program je v platnosti od 1.1.2015 do 31.7.2015.

Další navazující rozvojový program MŠMT byl vyhlášen pod jednacím číslem MSMT 14028/5015-2 na období od 1.8.2015 do 31.12.2015.

Rok 2016 byl překlenut dalším rozvojovým programem MŠMT. S předstihem však bylo avizováno, že to bude již projekt poslední a že školy budou muset hledat jiný zdroj financování.

To se naštěstí podařilo lehce díky zapojení do projektu „Šablony I.“, který realizujeme od 1.1.2017 a který bude trvat do 31.12.2018.

Od 1.1.2019 chceme zapracovat působení školního psychologa v naší škole na další dva roky v rámci projektu „Šablony II.“.

AKTIVITA JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Školní psycholožka je k dispozici v kanceláři v 1. patře budova školy
v úterý od 7:30 do 10:00 a od 13:00 do 16:30 hod.
ve středu od 7:30 do 9:00 a od 13:00 do 16:00 hod.
ve čtvrtek od 7:30 do 8:00 a od 13:00 do 15:00 hod.
Kontakty: matejkova@zs-manesova.cz | 374 622 569

Další členové školního poradenského pracoviště jsou: výchovná poradkyně Mgr. Zdenka Barnášová a metodik prevence Mgr. Václav Dedek