Zápis ze zasedání Školské rady při Základní škole Stříbro (ze dne 13.10.2020)

Zápis ze zasedání Školské rady při Základní škole Stříbro, Mánesova 485
konané dne 13.10.2020

Přítomni: p. Milt, p. Herbst, p. Čečil, pí Erbesová, pí Deredimosová, pí Robotková
Hosté: p. Peteřík

Program:

 1. Kontrola plnění a shrnutí zápisu z minulé ŠR.
 2. Seznámení s výroční zprávou za školní rok 2019/2020 a její odsouhlasení.
 3. Poděkování panu řediteli V. Peteříkovi předsedou ŠR V. Miltem za zavedení elektronické žákovské knížky na ZŠ Mánesova. Je nutné nadále žákovskou knížku rozvíjet, pro ulehčení práce zejména učitelům. Dále pak nastavení parametrů, pravomocí pro rodiče a žáky.
 4. Informace o plánované volbě zástupců rodičů do ŠR. Současní zástupci jsou zvoleni do konce roku 2020. O způsobu a termínu volby bude pan ředitel Peteřík včas informovat.
 5. Předsedou ŠR byl vznesen požadavek o zaslání informace o struktuře distanční výuky všem rodičům žáků ZŠ Mánesova. Pan ředitel informoval ŠR o principech distanční výuky na ZŠ Mánesova a o objednání a doručení potřebné techniky pro distanční výuku.
 6. Pan ředitel Peteřík přednesl změnu u PRAVIDEL HODNOCENÍ ŽÁKŮ. Do pravidel byl zanesen bod:
  Bod 21. Hodnocení žáků během distanční výuky.
  Změna pravidel hodnocení žáků byla jednomyslně ŠR schválena.
 7. Pan ředitel Peteřík přednesl změny ve ŠKOLNÍM ŘÁDU. Do školního řádu byly přidány, respektive upraveny body:
  Bod 6.  Žák, který vykazuje akutní onemocnění, počká pod dohledem určeného zaměstnance školy na příchod svého zákonného zástupce nebo jiné jím pověřené osoby na určeném místě.
  Bod 19.  Omlouvání a uvolňování žáků z vyučování platí pro prezenční i distanční výuku. Tyto změny byly jednomyslně schváleny ŠR.

Ve Stříbře dne 14. 10. 2020
Zapsala: Michaela Erbesová  /  Václav Milt, předseda ŠR