Zápis ze zasedání Školské rady při Základní škole Stříbro (ze dne 9.1.2018)

Zápis ze zasedání Školské rady při Základní škole Stříbro, Mánesova 485
konané dne 9.1.2018

Přítomni: p. Lukeš, p. Milt, p. Souček, p. Čečil, pí Erbesová, pí Deredimosová
Hosté: p. Peteřík
Omluven: p. Herbst

Program:

 1. Ustavující schůze
 2. Volba předsedy
 3. Projednání jednacího řádu
 4. Projednání školského zákona o školské radě
 5. Diskuze

ad 1)  ustavující schůze zahájena ředitelem školy p. Peteříkem, přivítáni noví členové pí Erbesová, zástupce pedagogů, a p. Čečil, zástupce rodičů

ad 2) p. Lukeš navrhl do funkce předsedy Školské rady pana Milta – schválen (jeden člen se zdržel hlasování)

ad 3) + ad 4) Jednací řád školské rady i Školský zákon o školské radě budou zaslány členů ŠR elektronickou poštou k prostudování

ad 5)

 • doporučení zkontrolovat znění školního řádu z důvodů ochrany školy na základě zkušeností na ZŠ Gagarinova (bod o požadavku omlouvání zameškaných hodin lékařem)
 • kontrola připomínek ze zasedání ŠR konané 12. 12. 2017 :
  číslo účtu školní jídelny – splněno (číslo bylo uvedeno na webových stránkách školy správně )
  výdej dokladu o zaplacení stravného – provedena kontrola ŘŠ
  možnost zavedení elektronické žákovské knížky – v jednání, , v plánu zkušební provoz v příštím školním roce v zatím v omezené formě
  pobyt dětí před odjezdem autobusů – v jednání zástupců obce s DDM
  bezpečí žáků při cestě ze školy – projednáno ŘŠ s velitelem městské policie p. Bednářem a starostou obce ( škola má omezené možnosti mimo školní prostory)
  návrh na rozesílání zápisů z jednání školské rady všem jejím členům elektronickou formou
  zápis zaslat ke schválení do 14 dnů od data jednání ŠR.
  předseda schválí a stvrdí svým podpisem do 1 měsíce od data jednání

Zapsala: A. Deredimosová | Václav Milt, předseda ŠR