Zápis ze zasedání Školské rady při Základní škole Stříbro (ze dne 15.10.2014)

Zápis ze zasedání Školské rady při Základní škole Stříbro, Mánesova 485

Ve Stříbře dne 15.10.2014

Program:
1/ Zahájení zasedání
2/ Schválení Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014
3/ Diskuse

Přítomni:  Mgr. Miroslav Cvrk, Mgr. Klára Kastlová, Mgr. Jana Lopušanová, paní Jitka Malá, Ing. Miloslav Soukup, Bc. Jana Hackerová

Hosté: Mgr. Václav Peteřík – ředitel školy

Úvodní slovo na zasedání přednesl předseda ŠR Ing. Miloslav Soukup a přivítal přítomné.

Hlavním bodem zasedání ŠR bylo schválení Výroční zprávy školy za školní rok 2013/2014. Přítomní byli se zprávou seznámeni již předem, a to prostřednictvím e-mailu. Výroční zpráva byla schválena všemi přítomnými.

V diskusi byli zúčastnění informováni o probíhající rekonstrukci vnitrobloku pláště budovy školy.

Dále zástupci rodičů informovali přítomné o pozitivních ohlasech na současné fungování školní jídelny. Přihlašování a odhlašování obědů pomocí internetu hodnotí většina rodičů stravujících se dětí kladně, změna ve skladbě jídel je také pozitivní – jídelníček je pestřejší, jsou zařazována i méně obvyklá a vegetariánská jídla.

Dále se diskutovalo o zabezpečení školy (souvislost s nedávným vražedným útokem na střední škole). Školská rada prostřednictvím ředitele školy iniciuje dotaz starostovi ohledně bezpečnosti dětí ve škole, zejména pak umístění kamerového systému uvnitř budovy školy.

Závěry:
1/ Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 byla schválena všemi přítomnými, nikdo nebyl proti, nikdo se hlasování nezdržel.
2/ Rekonstrukce vnitrobloku pláště budovy školy byla zahájena v srpnu 2014. V současné době práce úspěšně probíhají.
3/ Přihlašování a odhlašování obědů ve školní jídelně pomocí internetu a změny v jídelníčku jsou většinou rodičů i cizích strávníků hodnoceny pozitivně.
4/ Na doporučení ŠR se ředitel školy dotáže starosty na možnost umístění kamerového systému uvnitř budovy školy.
5/ Další jednání ŠR bylo stanoveno na duben r. 2015.

Ve Stříbře dne 15.10.2014
Zapsala: Mgr. Klára Kastlová