Zápis ze zasedání Školské rady při Základní škole Stříbro (ze dne 21.10.2013)

Zápis ze zasedání Školské rady při Základní škole Stříbro, Mánesova 485

Ve Stříbře dne 21.10.2013

Program:
1/ Schválení Výroční zprávy školy
2/ Odložení opravy zadního traktu školy
3/ Informace z jednání o dopravní situaci u školy
4/ Připomínky ke školní jídelně
5/ Diskuse

Přítomni:  Mgr. Miroslav Cvrk, Mgr. Klára Kastlová, Mgr. Jana Lopušanová, pí. Jitka Malá, Ing. Miloslav Soukup, Bc. Jana Hackerová

Host: ředitel ZŠ Stříbro, Mánesova 485, p. Mgr. Václav Peteřík

Úvodní slovo na zasedání přednesl předseda ŠR Ing. Miloslav Soukup a přivítal přítomné.

Členové ŠR byli již předem seznámeni s Výroční zprávou školy za školní rok 2012/2013. Připomínkována byla pouze organizace předávání cen soutěže „O nejlepšího žáka školy“. Výroční zpráva byla schválena všemi přítomnými.
Ředitel školy přítomné informoval, že oprava fasády zadního traktu školy nebude v tomto roce zahájena, neboť vypracovaný projekt počítá s vyšší částkou, než která byla původně pro opravu schválena.

Předseda ŠR seznámil přítomné o svém dalším jednání ohledně dopravní situace u budovy školy. Současná situace je stále připomínkována. O výsledcích jednání bude ŠR p. Soukup průběžně informovat.

Dále se diskutovalo o školní jídelně, o možnosti volby 2. jídla i v nižším než 4. ročníku, o možnostech bezhotovostních plateb obědů (sporožiro, …). Rodiče se budou moci k této věci vyjádřit prostřednictvím dotazníku, který bude realizován na jaře 2014.

Bylo též navrženo, aby na webových stránkách školy byl zdůrazněn odkaz na ŠR, na její členy, a to především z řad rodičů. Ti budou zprostředkovávat předávání připomínek a námětů ostatních rodičů vedení školy. Zdůrazněna byla i nutnost větší propagace schránky důvěry mezi žáky.

Závěry:
1/ Výroční zpráva školy za rok 2012/2013 byla schválena všemi přítomnými.
2/ Oprava zadního traktu školy v tomto roce nebude zahájena.
3/ O dopravní situaci u školy se stále jedná.
4/ Ke školní jídelně se rodiče mohou vyjádřit prostřednictvím dotazníku na jaře 2014.
5/ Náměty rodičů by mohly být více prezentovány prostřednictvím členů ŠR z řad rodičů, na internetových stránkách školy je potřeba více zviditelnit odkaz na ŠR a kontakty na její členy.
6/ Další jednání ŠR bylo stanoveno na duben r. 2014.

Ve Stříbře dne 21.10.2013
Zapsala: Mgr. K. Kastlová