Zápis ze zasedání Školské rady při Základní škole Stříbro (ze dne 29.4.2013)

Zápis ze zasedání Školské rady při Základní škole Stříbro, Mánesova 485

Ve Stříbře dne 29.4.2013

Program:
1/ Projednání inspekční zprávy
2/ Seznámení s úpravami v ŠVP školy
3/ Nákup radiátorů od firmy Kermi
4/ Pozvánka na Den školy
5/ Informace z Finančního výboru města Stříbra
6/ Diskuse

Přítomni:  Mgr. Klára Kastlová, Mgr. Jana Lopušanová, pí. Jitka Malá, Ing. Miloslav Soukup, Bc. Jana Hackerová

Omluvena: Mgr. Miroslav Cvrk
Host: ředitel ZŠ Stříbro, Mánesova 485, p. Václav Peteřík

Úvodní slovo na zasedání přednesl předseda ŠR Ing. Miloslav Soukup a přivítal přítomné.

Členové ŠR byli již předem seznámeni s inspekční zprávou ČŠI z února 2013. Ředitel školy Mgr. Václav Peteřík podrobně promluvil o závěrech zprávy, dotazy členů ŠR směřovaly především k probíhajících projektům ve škole.

Aktuální jsou též úpravy v ŠVP školy. Mezi nejvýraznější změny patří zavedení 2. cizího jazyka jako povinného vyučovacího předmětu od 7. ročníku. Další změna se týká matematiky na 1.stupni ZŠ a jako nová oblast se bude vyučovat finanční gramotnost ve stávajících předmětech.

Další informace p. ředitele školy se týkaly zakoupení 24 nových radiátorů pro školu od firmy Kermi.

Členové ŠR byli pozváni na Den školy, který se bude konat 18.5.2013.

Ředitel školy přítomné informoval, že finanční výbor města schválil příspěvek na fasádu zadního traktu školy z fondu pro havarijní situace. Komise výstavby navrhuje tuto věc k jednání zastupitelstva města.

V diskusi se jednalo o změně dopravní situace na křižovatce u budovy školy. Předseda ŠR informoval přítomné o své iniciativě v této věci. Dále se diskutovalo o tom, zda by si žáci mohli během dopoledního vyučování ve škole zakoupit občerstvení. Pití si žáci již teď můžou koupit u p. školníka.

Poznámka: Změna tel. čísla p. Soukupa – nové číslo: 725 797 310

Závěry:
1/ Inspekční zpráva byla ŠR projednána.
2/ Úpravy v ŠVP školy jsou hodnoceny pozitivně.
3/ Výměna radiátorů bude v budově školy probíhat postupně a podle naléhavosti.
4/ Návštěva členů ŠR na Dni školy byla přislíbena.
5/ Členové ŠR budou sledovat jednání zastupitelstva města, při němž se bude jednat o finančním příspěvku na fasádu školy.
6/ Škola bude zvažovat možnosti určité formy rychlého občerstvení pro žáky během dopoledního vyučování.
7/ Další jednání ŠR bylo stanoveno na říjen r. 2013.

Ve Stříbře dne 30.4.2013
Zapsala: Mgr. K. Kastlová