Zápis ze zasedání Školské rady při Základní škole Stříbro (ze dne 28.10.2012)

Zápis ze zasedání Školské rady při Základní škole Stříbro, Mánesova 485

Ve Stříbře dne 22.10.2012

Program:
1/ Schválení Výroční zprávy školy
2/ Informace z jednání s firmou Kermi
3/ Informace z Finančního výboru města Stříbra
4/ Diskuse

Přítomni: Mgr. Miroslav Cvrk, Mgr. Klára Kastlová, Mgr. Jana Lopušanová, pí. Jitka Malá, Ing. Miloslav Soukup

Omluvena: Bc. Jana Hackerová
Host: ředitel ZŠ Stříbro, Mánesova 485, p. Václav Peteřík

Úvodní slovo na zasedání přednesla pí. Jitka Malá a přivítala přítomné.

O Výroční zprávě školy za školní rok 2011/2012 bylo jednáno již 15. 10. 2012. Členové školské rady byli informováni o prospěchu žáků, personálním obsazení školy, o soutěžích, probíhajících projektech (Technika ve škole,…). Zpráva byla na tomto zasedání všemi přítomnými schválena.

V budově školy zajistila firma Kermi v srpnu 2012 instalování termostatických hlavic na stávající radiátory. S firmou se do budoucna bude jednat o postupném zakoupení nových radiátorů.

Ředitel školy přítomné informoval, že na zasedání finančního výboru bylo přislíbeno, že oprava fasády zadního traktu školy bude zařazena do pořadníku akcí pro příští rok 2013.

V diskusi se jednalo o internetové stránce školy, o jejím vzhledu a obsahu. Bylo navrženo, aby se na stránce objevilo více informací pro rodiče, aby zde bylo např. více kontaktů na učitele, či více článků o uskutečněných nebo probíhajících akcích.

Připomínky, které byly vzneseny ke školní jídelně, byly po chvíli jednání označeny vedením školy jako neopodstatněné.

Členové školské rady z řad rodičů podali řediteli školy nové náměty na exkurze a výlety žáků (návštěva lékárny, jelení farmy).

Závěry:
1/ Výroční zpráva školy za šk. rok 2011/2012 byla všemi přítomnými schválena.
2/ Škola zakoupila za výhodných finančních podmínek od firmy Kermi termostatické hlavice, další spolupráce s firmou do budoucna je potřebná.
3/ Oprava fasády zadního traktu školy byla finančním výborem zařazena do pořadníku finančního rozpočtu města na příští kalendářní rok.
4/ Ve vzhledu stránek školy by mělo v blízké budoucnosti dojít k některým změnám.
5/ Připomínky ohledně školní jídelny byly projednány.
6/ Nové náměty na exkurze a výlety žáků ze strany členů školské rady byly ředitelem školy přijaty.
7/ Další jednání ŠR bylo stanoveno na duben r. 2013.

Ve Stříbře dne 22.10.2012
Zapsala: Mgr. K. Kastlová