Projekt Život? Otázka stylu!

Projekt , kterého  se  ve dnech  13. – 17. 11. 2017 zúčastnilo 20 vybraných žáků  a žákyň  stříbrské  ZŠ Mánesova  a 24 žáků bavorské partnerské školy Mittelschule  Neustadt /WN, byl vypracován  a zrealizován plzeňským spolkem KNOFLÍK spolu s Centrem pro vzdělávání mládeže ve Waldmünchenu za podpory Evropského fondu pro regionální rozvoj z Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko,  cíl EÚS 2014 -2020, Česko-německého fondu budoucnosti  a ,,Kinder-und Jugendsprogramm des Bundes (KJP)“.
Tým mladých dobrovolníků pod vedením Ing. Magdy Hrubé dvojjazyčně,  vizuálně a prakticky seznamoval  žáky  s  problematikou zdravého životního stylu. Cíle projektu  byly  zpracovány  do  pěti dnů a měly pomoci žákům zorientovat se  v možnostech  stravování , ekologie  a etického  spotřebitelského  chování, aby se dokázali  odpovědně  rozhodovat  například  o  tom,  jaké  potraviny  budou kupovat.
Celý projekt  začal  v české obci Rybník, kde se žáci setkali, začali ve smíšených skupinách dvojjazyčně komunikovat a pracovat na zvolených projektech, a skončil  v německém  Waldmünchenu. Zde v  původním  hradu  z  11. století, který  byl  přestavěn na studentskou ubytovnu a  vzdělávací  centrum, se  pak  uskutečnil  např. seminář  na  téma  ,, Kolik  cukru  je  ukryto  v základních  potravinách?“. Na  účastníky  čekala také kuchařská  show  ,, The Taste“. Pod vedením  zkušené  kuchařky připravovali žáci palačinky a smoothie.  Mezi  jednotlivými  semináři  si  žáci  zahráli  různé  hry  nebo se učili jednoduchou  slovní  zásobu  obou  jazyků.  Dobrodružný  večerní  výlet s pochodněmi  kolem  jezírka  Perlsee   byl pak  příjemnou  odměnou pro  skupinu  44 žáků  a 3 učitelů  za  čtyřdenní  práci.
Prezentace  skupinových projektů  v pátek dopoledne ukončila pětidenní  mezinárodní akci.    Po společném obědě a srdečném, ale i smutném  loučení , se  obě  skupiny  rozjely do svých  domovů.

Mgr. Eva Hajšman Absolonová
Mgr. Zdenka Barnášová

Rybník

Kandidáti na členy Školské rady

pro ZŠ Stříbro, Mánesova 485, p. o. na období 2018 – 2020 pro volby dne  22.11.2017

Kandidáti na zástupce pedagogických pracovníků:
 • Mgr. Alena Deredimosová
 • Mgr. Michaela Erbesová
Kandidáti na zástupce nezletilých žáků:
 • Pan Václav Milt
 • Pan Petr Čečil

Členská schůze Spolku rodičů a třídní schůzky

Spolek rodičů při ZŠ Stříbro, Mánesova 485 zve všechny členy spolku, tedy rodiče žáků ZŠ Mánesova 485 na členskou schůzi , která se bude konat ve středu dne 22.11.2017 od 16:45 hodin ve školní jídelně školy.

PROGRAM:

 • Zahájení
 • Volba předsedajícího a zapisovatele
 • Schválení programu schůze
 • Zpráva o činnosti od minulé členské schůze
 • Zpráva o hospodaření od minulé členské schůze
 • Plán činnosti a hospodaření pro další období
 • Diskuze a různé
 • Usnesení
 • Závěr

Po skončení schůze budou plynule navazovat schůzky rodičů v jednotlivých třídách.

Lukáš Novák, předseda Spolku rodičů
Václav Peteřík, ředitel školy

Dopravní dopoledne na 1. stupni

Dne 25.10. 2017 probíhalo dopravní dopoledne 1. stupně. Žáci byli rozděleni do věkově smíšených pracovních skupin. V nich byli většinou dva zástupci žáků vždy za první, druhé, třetí a čtvrté třídy a průvodce skupin tvořili žáci pátých tříd. Takto sestavená družstva postupovala na jednotlivá stanoviště, kde žáci plnili úkoly s dopravní tématikou: učili se tísňová volání, poznávali dopravní značky a dopravní prostředky, připomněli si vybavení jízdního kola, seznámili se s dopravními situacemi na křižovatkách, poučili se jako chodci a učili se správně přecházet přes přechod pro chodce a plnili další  úlohy s tématikou bezpečnosti silničního provozu.